เอกสารทางวิชาการ

แนวทางการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

Posted by saeng_athit in August 9, 2010

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารและพัฒนาโรงเรียนวัดพลับพลาชัย สู่ความเป็นเลิศ  โดยพัฒนาการบริหารงานทั้งระบบ ได้แก่  ด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการ ด้านผลลัพธ์และบริบท

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนวัดพลับพลาชัย  นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ใช้การวิจัยแบบสำรวจ  โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการ ด้านพัฒนาโรงเรียนและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลการศึกษาพบว่า

โรงเรียนวัดพลับพลาชัยมีปัญหาด้านการบริหารของผู้บริหาร  ด้านจัดกระบวนการเรียนรู้     ปีการศึกษา  2549  โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)          ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียน  ดังนี้

1.  การพัฒนาบุคลากร  ได้เตรียมการและสร้างความเข้าใจโดยการประชุมชี้แจง  นิเทศ  พบปะพูดคุย  การสนทนาทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  การเสริมความรู้และประสบการณ์เรื่อง  การจัดการความรู้  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  องค์การแห่งการเรียนรู้  และวงจรคุณภาพ  ผลทำให้บุคลากรมีทักษะในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน  ทักษะการนำแผนไปปฏิบัติ  ทักษะการประเมินผล  และทักษะการนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน

2.  การจัดการทรัพยากรของโรงเรียน เทคโนโลยีและงบประมาณ     แผนปฏิบัติการ การนำแผนปฏิบัติการไปใช้ ผลการใช้กระบวนการวิจัย ประเมินตนเองของสถานศึกษา

       2.1.  ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในได้มีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามวงจรคุณภาพแบบมีส่วนร่วม โครงการนิเทศแบบกัลยาณมิตรมีการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้บริหารนำหลักธรรมาภิบาลมาบริหารสถานศึกษา

       2.2.  ด้านการจัดการเรียนรู้  ได้แก่  โครงการพัฒนาบุคลากรได้ทำการพัฒนาความรู้และคุณธรรม  จริยธรรมของบุคลากร  จัดให้มีเครือข่ายทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  และการวัดและประเมินผลนักเรียน  ฝึกนักเรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

       2.3.  ด้านผลการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (โรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ)    การสวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมเพื่อลด ละ เลิกอบายมุข

3.  ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ผลการประเมินการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศพบว่า  การศึกษาความคิดเห็นของ  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เรียงตามลำดับ  คือ  ผลการจัดการเรียนรู้  การบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนรู้  ด้านรางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับพบว่า  ผลการพัฒนาทำให้โรงเรียน  ผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน  ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งระดับประเทศและภูมิภาค  เช่น        การแข่งขันคณิตศาสตร์  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่า  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีสูงกว่าเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.  การประกันคุณภาพการศึกษา

5.  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

6.  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

7.  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนับว่าประสบผลสำเร็จ เพราะทำให้ชุมชนรักและศรัทธาโรงเรียน มีความภาคภูมิใจ รู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนและยินดีให้ความร่วมมือกับโรงเรียนทุกด้าน

8.  การจัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชน ได้แก่การรับนักเรียนปฐมวัยเพิ่มขึ้น การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

โดยสรุป  การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัดพลับพลาชัย โดยใช้วิธีการ

ของการวิจัย ในครั้งนี้  เป็นการพัฒนาสถานศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากร ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมปฏิบัติและร่วมประเมินผล  ทำให้เกิดพลังในการการพัฒนาและการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ  ดังนั้น วิธีการดังกล่าวนี้จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศได้เป็นอย่างดี

Abstract

 Title : Approach and develop a management architecture of excellence of Wat Pabplachai School  Bangkok Educational Service Area Office 1

 The Researcher : Mrs. Ananya  Tharadham

Education Agency Bangkok Educational Service Area Office 1

 This thesis is on the purpose of the guidelines for management and development of Wat Pabplachai School into excellence.   To develop all management systems; for instance, the financial, the processing, the result and the context. 

The populations used in this study are the teachers, the students as well as their parents by the questionnaire and satisfaction about the years of management tasks, school development and the results of the operations.

 The results have been shown that

The school faces the problems of management, the learning process management in the academic year of 2006.  The school is assessed the quality by outside educational.  Basic education certificate from the office of standards and manipulate character, the quality of education.  The school has developed a strategy as the following details :

1.  Human resource development. The preparation and understanding by meeting the communication and dialogue is not officially official the knowledge and experience subject. Knowledge management. The participatory action research. Has been shown that integrated quality of the skilled personnel planning the implementation and evaluation as well as its improved performance.

2.  The Resource management of school Technology and budget. Implementation plan to work.  Results of the research process and evaluation of education.

       2.1  The management of development projects including to internal quality assurance system has been developed plan for educational quality. The Process improvement cycle participatory. Supervision as a goodwill project to promote morale in the work of staff.  The main executive Thammathirat governance to management.

        2.2  The learning, including staff development in knowledge and moral Ethics of staff.  Provide technical network in order to exchange the knowledge.  Reform program learning process.  Organized learning project Local curriculum development. The Evaluation of students to learn by themselves of learning resources both inside and outside school.

        2.3  Management learning projects, school moral School Way Buddhist master. Health promotion and development of physical fitness of students. Provide activities and prayers to stop the allurements which lead to ruin.

3.  The process of learning to manipulate characters, the developments of educational excellence that the opinions were included in the highest level order are: managed and learning, the prizes and certificates to get results when developing the school administrators, teachers and students. Award and certificate of the participation as both national and regional mathematics competitions. The achievement of the students were learning all subjects, the average well above the level of the tribe means the Office of Basic Education.

4.  The educational quality assurance.

5.  Increasing management efficiency.

6.  Improving the school environment.

7.  School based management get is obtained because it helps the community admire and faith in the school with pride and feel owned the school Moreover, willing to cooperate with the school in all aspects.

8.  Education as to check the early childhood community, including students increases Teaching and Learning the foreign languages such as Chinese language and English language.

In summary, Approach and develop a management architecture of excellence of              Wat Pabplachai The method of this study. The development of education under the participation of staff. Communities and the related agencies, sharing ideas together plan Sharing practice and joint evaluation.  Thus, the power to develop education systems and methods so that it can be applied in schools to improve and develop schools as school quality excellence well.

No Responses

Leave a Reply